AVÍS LEGAL

Dades del responsable

    

  • Nom de l’entitat: Educació Física Creativa
   
  • Vicenç Cánovas Pereda – NIF: G 64112957
    Álvaro Prats Bertomeu – NIF: 44187587X
    
  • Correu electrònic: efcrea@gmail.com

En aquest espai, podràs trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre tu, com a usuari i nosaltres com a responsables d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació. Educación Física Creativa, com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meus usuaris. Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Cumple también con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas (RGPD), así como con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE o LSSI).

Condicions generals d’ús

Les presents condicions generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines de web, integrants del lloc web de Educación Física Creativa inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents en cada moment.


Gestió de les dades personalsLlegir Política de Privacitat.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Educación Física Creativa. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic. Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

• La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la nostra autorització com a legítims titulars;
• Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels nostres com a legítims titulars;
• La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.


En la utilització del web, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Educación Física Creativa o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la web. No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant Educación Física Creativa no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que posem tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència de aquests elements nocius

Mesures de seguretatLes dades personals comunicades per l’usuari a Educación Física Creativa poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a Educación Física Creativa, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els usuaris i Educación Física Creativa utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.


Drets de propietat intel·lectual i industrialEn virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Educación Física Creativa. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Educación Física Creativa. L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos ) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis de España. En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Educación Física Creativa indicant:

  • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
   
  • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Exclusió de garanties i responsable

Educación Física Creativa no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:
• La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts.
• L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;
• L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
• La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Educación Física Creativa amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de BARCELONA.

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal www.efcreativa.org, si us plau dirigiu-vos a efcrea@gmail.com. L’avís legal han estat actualitzades per última vegada el 21/03/2020.

Tanca menú